Skip to main content

Rahvusvaheline seminar “Traditsioonilise mehelikkuse hind”. 21. september 2012 Rahvusraamatukogu, väike konverentsisaal

MTÜ Eesti Meestekeskusel ja Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi (RASI) Soouuringute Keskusel on hea meel kutsuda Teid osalema rahvusvahelisele seminarile „Traditsioonilise mehelikkuse hind“. Seminar on suunatud
akadeemilistele uurijatele, poliitikakujundajatele, üliõpilastele, ajakirjanikele ja kodanikuühiskonna esindajatele.

Oma hoiakutelt soolisse võrdõiguslikkusesse ning sellesse, mis on kohane meestele ja naistele, on Eesti elanikud pigem konservatiivsed. Mitmed uuringud näitavad, et Eestis on Euroopa Liidu suurim sooline palgalõhe, tööturu sooline segregatsioon ning poliitiline esindatus kuulub meestele (Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2008).
Samuti peetakse paarisuhtevägivalda veel liiga sageli peresiseseks probleemiks ning süüdlast nähakse ohvris.
Meeste olukord kehtivas soosüsteemis on ambivalentne – nad on nii võitjad kui kaotajad. Hind, mida mehed oma privileegide eest maksma peavad, on kõrge – madal eluiga, halb tervis, stress, halvad lähisuhted jne.
Seminar „Traditsioonilise maskuliinsuse hind“ on jätkuks konverentsile „Mees.Seksuaalsus. Kunst“, mis toimus Tartus 2012 aasta kevadel. Seminari eesmärgiks on
arutleda teemadel, mis seostuvad traditsioonilise maskuliinsusega, normidega ning sellega, kuidas need normid mõjutavad mehi ja naisi.
Seminaril peatutakse järgnevatel küsimustel:
• Millist hinda maksavad mehed oma privileegide eest?
• Kuidas me saame muuta kehtivaid maskuliinsuse norme?
• Millised on marginaliseeritud maskuliinsused meie ühiskondades? Kuidas saame nende olukorda parandada?
• Millised on arusaamad mehelikkusest postkommunistlikes riikides?
• Kuidas me saaksime suunduda ühiskonna poole, mis väärtustab nii mehi kui naisi?
Seminar toimub inglise keeles.
Korraldajad
MTÜ Eesti Meestekeskus loodi 2011 aastal. Selle eesmärgiks on kaasata mehi võrdõiguslikkuse alastesse debattidesse ja tegevustesse. Meestekeskuse sooviks on
tegeleda järgmiste teemavaldkondadega: sotsiaalne õiglus, mehelikkused ja soostereotüübid, vägivald, sealhulgas naistevastane vägivald, seksuaalsus ja isadus.
Täpsem info:www.meestekeskus.ee
Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut (RASI) on sotsiaalteaduslik interdistsiplinaarne teadus-­‐ ja arendusasutus, mis teostab teadusprojekte ning õpetab
sotsioloogiat. RASI all tegutsev Soouuringute keskus viib läbi soouuringute alast õppetööd, korraldab seminare ning annab välja publikatsioone.
Täpsem info: www.tlu.ee
Registreerimine
Seminaril osalemiseks palume end registreerida aadressil kadria@tlu.ee hiljemalt 17. septembriks.
Seminari korraldamist toetavad Avatud Eesti Fond, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Briti Saatkond Tallinnas.

KAVA
9.00 Kogunemine ja tervituskohv
9.30– 9.45 Avasõnad Christian Veske, MTÜ Eesti Meestekeskus
9.45 – 11.15
Irina Novikova, Läti Ülikool
Mehelikkus ja isadus soolisuse muutumise ajal -­ perspektiivid Balti riikidest
Arturas Tereškinas, Department of Social Sciences, Vytautas Magnus University
Töölisklassi mehed ja sotsiaalne tõrjutus Leedus
11.15 – 11.30 Paus
11.30 – 13.30
Victor Seidler, Goldsmiths, University of London
Traditsioonilise mehelikkuse väljendamatu hind
Marion Pajumets, Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Mehelikkuse taastootmine mittetraditsiooniliste soorollidega emigreerunud peredes
Barbi Pilvre, Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Meeste kujutamine Eesti meedias: otsustajad, sportlased ja kurjategijad
13.30 – 14.30 Lõuna
14.30 – 16.00
Olev Poolamets, SA TÜK Androloogiakeskus Tallinna Filiaal
Mehena olemise erinevad võimalused
Margus Punab, Tartu Ülikooli Kliinikumi Androloogiaosakond
Mehelikkuse hind meestearsti mätta otsast
16.00 – 16.15 Paus
16.15 – 17.30 Paneediskussioon, lõppsõnad
Kavas võib esineda muudatusi.
Seminari korraldavad Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi (RASI) Soouuringute Keskus ja MTÜ Eesti Meestekeskus.
Seminari läbiviimist toetavad Avatud Eesti Fond, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Briti Saatkond Tallinnas.