Töövõime toetamise reformi hetkeseis. 27.12.2013

18.12.2013 toimus töövõime toetamise reformi (TVK) juhtrühm, mille päevakorras olid järgmised punktid:
1. Metoodika ülevaade
2. Toetuse suurus ja vähenemine
3. Eelnõu teemaline arutelu

Tööealise tervisekahjustusega isiku töövõime hindamise metoodika ülevaade sisaldas informatsiooni lähtekohtadest, sisust ja rakendamise tingimustest. Metoodika koostas Eesti Töötervishoiuarstide Selts, kes kirjeldas, kuidas hakatakse hindama inimese töövõimelisust. Tulenevalt hanke tingimustele moodustati töörühm, kuhu kaasati töötervishoiu, peremeditsiini, psühhiaatria ja taastusravi eriala pädevusega spetsialistid. Metoodika kirjeldab, kuidas hinnata isiku säilinud töövõimet, võttes arvesse tervislikku seisundit, funktsionaalset võimekust, funktsiooni kõrvalekallet või kaotust ning nendega seotud tegevuse piiranguid ja eeldatavat kestvust. Valminud metoodika on kättesaadav siit: http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/TVK/T%C3%B6%C3%B6v%C3%B5ime_hindamise_metoodika_2013.pdf .

2014. aasta jaanuaris toimuvad metoodika teoreetiliste kitsaskohtade arutelud ning vajadusel täiendamine. Tagasiside andmiseks palume pöörduda Inna Vabamäe poole (Inna.Vabamae@sm.ee).

Eesti Puuetega Inimeste Koda on teinud ettepanekud töövõimetoetuse suuruse ja vähenemise muutmise kohta. Täpne toetuse suurus ja selle vähenemise skeem, juhul kui inimene töötab, on arutlusel ning lepiti kokku, et Koda teeb vastavalt viimastele arvutustele uue ettepaneku. 

Töövõimetoetuse seaduseelnõu on sisuliselt valmis ning saadetakse jaanuaris kooskõlastusringile. Selle menetlemine toimub 2014. aasta kevadel.

Töövõimetoetuse reformi mõjude hindamiseks on valminud mõjuanalüüs. Selle eesmärgiks on anda põhjalik eelhinnang  töövõimetoetuse seaduse eelnõu põhimõtete rakendamisega kaasnevatele soovitud ja soovimatutele mõjudele. Mõjuanalüüs annab eelnõusse sisendi.

Täname Teid meeldiva koostöö eest ja soovime rahulikke pühi ning head uut aastat:

www.sm.ee/joulusoov