Puuetega naised on üks haavatavamaid ühiskonnagruppe.

Euroopa Parlament on 2013. aastal avaldanud uuringu, mis käsitleb puuetega naiste olukorda Euroopa Liidus, andes ülevaate nii õiguslikust raamistikust kui ka diskrimineerimisest avalikus ja erasfääris

Puuetega naised puutuvad diskrimineerimisega kokku nii oma puude, soo kui ka vanuse tõttu, olles halvemas olukorras kui puuetega mehed ja üks haavatavaimaid ühiskonnagruppe. Neil on raskusi ühiskonna – ja tööelus osaleda ühest küljest kohandamata keskkonna tõttu, teisest küljest takistavad seda ka levinud hoiakud. Uuringu tulemused on rühmitatud valdkondade järgi, millel on määrav tähtsus puuetega naiste põhiõiguste kaitsmisel. Vaadeldakse valdkondi nagu ligipääs (avalikule keskkonnale, toodetele, teenustele, informatsioonile, liikumisvabadusele ELis); võimalus töötada; haridus; tervishoid; seksuaalsus ja reproduktiivsed õigused; vägivald; sundsteriliseerimine. Uuring annab ka soovitusi, milliseid meetmeid saaksid poliitikakujundajad puuetega naiste elukvaliteedi parandamiseks kasutusele võtta. 

Loe uuringut SIIT.

Allikas: Soolõime uudiskiri Võrdõigusvoliniku kantseleist 2013.a. detsember

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493006/IPOL-FEMM_ET%282013%29493006_EN.pdf