Kui sul on puue, on sul samad õigused kui inimestel, kel puuet pole.

Kui sul on puue, on sul samad õigused kui inimestel, kel puuet pole. Sinu võimalused arendada ja teostada ennast ning rääkida kaasa ühiselu kujundamises ei tohi olla teiste inimestega võrreldes piiratumad. Riigi ülesanne on tagada, et puuetega inimestel oleks ühiskonnas samasugune väärikus kui kõigil teistel. Puudega inimesel on samasugused õigused kui teistel ühiskonnaliikmetel – õigus ise oma valikuid teha, õigus luua pere, saada haridust, osaleda töö- ja ühiskonnaelus.

Eestis kehtiv võrdse kohtlemise seadus keelab inimese diskrimineerimise puude tõttu töö valdkonnas, edutamisel, kutse- ja täiendõppes.

Eesti on ühinenud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, mille eesmärk on kaitsta puuetega inimeste õigusi ja tagada põhivabadused.

Puude tõttu diskrimineerimine tähendab seda, et üht inimest koheldakse võrreldavas olukorras halvemini kui teist inimest just tema puude pärast.

Loe lähemalt puude tõttu diskrimineerimise kohta.

Allikas: http://www.vordoigusvolinik.ee/millise-murega-saab-abi/puue/