Skip to main content

Omavalitsused saavad taas taotleda toetust sotsiaalteenuste arendamiseks

Sotsiaalministeerium, Pressiteade 27.märts 2018

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas määruse, millega avatakse aprillikuus järgmine tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamise taotlusvoor. Muu hulgas tehti määrusesse täpsustusi, mis muudavad Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendite taotlemise omavalitsustele senisest selgemaks ning paindlikumaks.

“Kohalikel omavalitsustel on esmatähtis ülesanne hoolitseda oma piirkonna inimeste toimetuleku ning heaolu eest,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. “Selle ülesande täitmiseks aitab riik omavalitsustel rahastada vajalike sotsiaalteenuste arendamist. Muutsime toetuse andmise tingimusi ja korda, et omavalitsustel oleks rohkem võimalusi täiendada oma piirkonnas pakutavaid sotsiaalteenuseid. Näiteks kaotasime ära nõude, et projektis peab partnerina kindlasti osalema ka KOV, kellel on arendatava teenuse pakkumisega juba varasem kogemus.“

Taotlusvooru käigus rahastatakse lähedaste hooldajate, eakate ning erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimeste tööle saamist või seal jätkamist toetavate sotsiaalteenuste arendamist. Toetust võib saada koduhooldusteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, päevahoiu- või intervallhooldusteenuse arendamiseks ja osutamiseks. Kokku toetatakse kohalikke omavalitsusi 7 miljoni euroga.

„Sotsiaalkaitse eesmärk on toetada ja suurendada nii abivajaja kui ka hooldaja iseseisvat toimetulekut. Sotsiaalteenused peavad vastama inimeste vajadustele, olema kvaliteetsed ning abivajajatele kättesaadavad,“ ütles minister Iva. „Kohalik omavalitsus peab olema valmis pakkuma sotsiaalhoolekande seaduses ette nähtud sotsiaalteenuseid. Seetõttu julgustan kõiki kasutama võimalust rahastada oma teenuste arendamist Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, sest hiljem tuleks seda teha täielikult oma enda eelarvest.“

Haldusreformi tulemusena viidi määrusesse sisse ka tehnilisi muudatusi, mis puudutasid näiteks omavalitsuste suurust – mis enne oli piiratud minimaalselt 5000 elanikuga – kuid nüüd on tunnistatud kehtetuks. Taotlusvoor avatakse 11. aprillil.

Taotlusvooru viib läbi SA Innove. Lisainfo: https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/hoolekanne/

Link määrusele Riigi Teatajas:  https://www.riigiteataja.ee/akt/123032018002

 

Teate edastas:

Oskar Lepik
Kommunikatsiooninõunik
Sotsiaalministeerium
+372 626 9321 / + 372 5333 7341
press@sm.ee / oskar.lepik@sm.ee
www.facebook.com/sotsiaalministeerium