Skip to main content

Vabariigi aastapäeva kontsertetendus saab nägemispuudega inimestele mõeldud kirjeldustõlke

Eesti Vabariigi 104. aastapäeva kontsertetenduse teleülekanne saab ligipääsetavaks nägemispuudega televaatajatele läbi kirjeldustõlke. Samuti saavad eesti viipekeele tõlke ning subtiitrite toel presidendi kõnest osa kuulmispuudega televaatajad.

“Vabariigi aastapäeva raames loodud lavastused pälvivad igal aastal palju kõneainet. Kui varasemalt on lavastuse sisust nägemispuudega inimesed ilma jäänud, siis nüüd juba kolmandat aastat järjest on kõigil soovijatel võimalik vabariigi aastapäeva õhtul teleeetrisse jõudvat etendust kuulata ka kirjeldustõlkega,” ütles Eesti Pimedate Liidu juht Jakob Rosin.

Kirjeldustõlk on etenduse proove ning stsenaariumit jälgides ette valmistanud laval toimuvat kirjeldava teksti, mida etendusega sünkroonis tele-eetris ette kantakse. Kirjeldustõlke autorid Krista Fatkin ja Kai Kunder on pikaaegse filmide ja teatrilavastuste kirjeldamise kogemusega. Lisaks on ETV2 kanalilt võimalik jälgida presidendi kõnet nii subtiitritega kui ka eesti viipekeelde tõlgituna.
Kirjeldustõlke saab aktiveerida televaataja, käivitades oma digiboxis nägemispuudega inimestele mõeldud Eesti Televisiooni alternatiivse audiokanali.

“Kirjeldustõlke loomine vabariigi aastapäeval ei ole üksnes tõlge, see on jõuline sõnum sellest, et vabariigi aastapäev on pidupäev kõigile, meie riik on kõigile, ei ole vahet, kas Su silmad näevad või ei näe,” sõnas Õiguskantsleri Kantselei Puuetega Inimeste Valdkonna juht Juta Saarevet. Tema sõnul on aeg, et ka teised asutused ja ettevõtted võtaksid ligipääsetavuse oma südameasjaks samal moel, nagu seda on teinud vabariigi President, näidates head eeskuju.

Teleülekannet aitavad ligipääsetavaks muuta Eesti Pimedate Liit, Eesti Rahvusringhääling ja Vabariigi Presidendi Kantselei.

Eesti Pimedate Liit on üle-eestiline nägemispuudega inimeste ühingute katusorganisatsioon. Liit kaitseb ning esindab nägemispuudega inimeste huve riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

23.02.2022
Eesti Pimedate Liit

Eesti Puuetega Inimeste Kojaga liitus uus tegevjuht Maarja Krais-Leosk

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) meeskonnaga liitus 1. veebruarist uus tegevjuht Maarja Krais-Leosk. Tegevjuhi põhiülesandeks on organisatsiooni igapäevane ja strateegiline juhtimine ning puuetega inimeste huvikaitse võrgustiku edasise arengu vedamine.

Maarja Krais-Leosk on pikaajalise kogemusega sotsiaalhoolekande ekspert ja ühtlasi ka sügava puudega tütre ema. “Minu vaade elule, puuetega inimeste teemadele ja huvikaitsele on läbinisti positiivne. Minu suur soov on, et sama saaksid tunda kõik erivajadusega inimesed ja nende lähedased, omastehooldajad. Usun, et eesmärkide saavutamiseks on vaja lisaks entusiasmile ja motivatsioonile konstruktiivset koostööd partneritega, omapoolseid ideid, selget visiooni ja heatahtlikkust” ütleb Maarja Krais-Leosk. Läbirääkimistel ja koostöö tegemisel riigi ja teiste partneritega aitavad teda ka ulatuslikud praktilised taustateadmised avaliku sektori toimimise kohta.

Pikaajaline hooldus ja omastehooldajate kaitse, ligipääsetavus ning haruldased haigused on vaid mõned teemad, mille arengusse uus EPIKoja tegevjuht kavatseb esmajoones panustada. Maarja Krais-Leoski sõnul on nii puuetega inimeste ja nende lähedaste kui ka kogu ühiskonna teadlikkuse tõstmine üks olulisemaid tegevusi parema homse saavutamisel. “Soovin panustada teadlikkuse tõstmisesse, positiivsete hoiakute kujundamisse, ühiskonna arendamisse ja kasvamisse ja seda võimalikult varasest east alates,” ütleb ta. 

“Lisaks spetsialistidele saavad ühiskonna arendamisse panuse anda iga ema ja isa, kes oma lapsele kõikide kaaslaste austamist ja lahkeks inimeseks olemise tõdesid õpetavad. Näen, et ka EPIKoda koos partneritega võiks võtta ette lasteaia- ja algkoolilaste ja neid õpetavate spetsialistide teadlikkuse tõstmist toetavaid tegevusi – mõju saabub aasta, viie ja kümne pärast ja see avaldub erinevusi ja erilisust austavas ja hoidvas ühiskonnas.”

Maarja Krais-Leosk kirjeldab ennast isikuna järgmiselt: “Kõrghariduse olen omandanud nii sotsiaaltöös kui õigusteaduses. Suurem osa tööelust on möödunud Sotsiaalministeeriumis erinevate hoolekande valdkonna teemadega tegeledes. Olen suur sotsiaalvaldkonna fänn ning minu südameteemad on seotud avatud ja arenenud ühiskonnaga, kus austatakse erinevusi, lähtutakse võrdsest kohtlemisest ja võrdsete võimaluste tagamisest ning hinnatakse iga inimese väärtust, sõltumata sellest, milline tema stardipositsioon või elu keerdkäigud on olnud.”

“Töös tähtsustan tarkade ja mõju omavate valikute tegemist – piiratud ressursside olukorras tuleb teha õigeid asju ja hoida fookust. Oma töös olen põhjalik ja tempokas ning lähtun põhimõttest, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. See on ka erivajadusega last kasvatava pere argipäev – kuidagipidi saavad võimatud asjad ikkagi võimalikuks. Minu suur õnn on olla emaks kolmele lapsele ja olla igapäevaselt toetatud abikaasa, vanemate, vanavanemate ja heade sõprade poolt.”

EPIKoja tegevjuhiga võib võtta ühendust e-posti teel maarja.krais-leosk@epikoda.ee või telefoni teel +372 661 6393.

Foto: Erakogu.

EPIKojast

Eesti Puuetega Inimeste Koja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoja võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 5 toetajaliiget. Kokku esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni üle Eesti.

OSKA prognoos: sotsiaaltöö valdkonnas kasvab kümne aastaga töökohtade arv ligi 20%

Sotsiaaltöös on lähiaastate dilemma, kuidas tagada teenuste kvaliteeti olukorras, kus napib kvalifitseeritud tööjõudu, selgub värskest OSKA sotsiaaltöö valdkonna uuringust.

Sotsiaaltöö valdkonnas kasvab lähikümnendil nii töötavate inimeste arv kui ka vajadus uute töötajate järele, näitab OSKA prognoos. Piisava tööjõu tagamiseks on vaja motiveerida senist tööjõudu valdkonnas püsima, suurendada nii taseme-, täiend- kui ümberõppe mahtusid ning kaaluda läbi välistööjõu kaasamise võimalused.

Vajadust teenuse järele saavad aidata katta kaugnõustamise võimalused ja kogukonnapõhine hoolekandesüsteem.

Tööjõuvajadus on suur

Aastal 2020 töötas sotsiaaltöö valdkonna põhikutsealadel umbes 16 100 inimest. Tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteemi OSKA prognoosi kohaselt kasvab hõivatute arv ligikaudu 20% ehk ligi 3000 inimese võrra.

OSKA vanemanalüütik Siim Krusell tõi välja, et valdkonna töökohtade arvu kasvatavad demograafilised muutused, nõudlus personaalsemate ja kvaliteetsemate teenuste järele ning valdkonna töötajate ootused paremale palgale ja töötingimustele, sh soov vähendada teenusesaajate arvu töötaja kohta.

Suur on ka praeguste töötajate asendusvajadus. Valdkonna töötajate keskmine vanus on üle Eesti keskmise. Tervelt 46% hooldustöötajatest olid 2020. aastal vanemad kui 55 aastat. Sotsiaaltöö valdkonnale on iseloomulik tööjõu voolavus, mida illustreerib tõik, et aastatel 2019–2020 lõpetas valdkonna põhikutsealadel töötamise pea 1800 inimest ehk ligi 12%. Kuna samas tuli tööjõudu valdkonda ka juurde või tagasi, on sotsiaaltöö tegijate arv mõnevõrra isegi kasvanud.

Kokku vajaksid tööandjad järgneva kümne aasta jooksul kas uute töökohtade lisandumise, tööjõu voolavuse või töötajate asendamise tõttu valdkonna põhikutsealadele  üle 20 000 töötaja.

„Sotsiaalvaldkonnas tehtav töö mõjutab otseselt abivajava inimese ning tema pere toimetulekut ja elukvaliteeti. Kui seda tööd ei tee kvalifitseeritud personal, ei saa inimesed ka kvaliteetset abi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo OSKA uuringu tulemusi kommenteerides. „Sotsiaalministeeriumi lähiaastate suurim eesmärk on tegeleda pikaajalise hoolduse süsteemi muudatustega, mis lubaks hooldust vajaval inimesel võimalikult kaua oma kodus elada. See tähendab ka vastava kvalifitseeritud tööjõu tagamist nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil.“

Tööandjate hinnangul seisab kasvava tööjõunappuse tingimustes ees debatt välistööjõu rakendamise üle. OSKA uuringujuht Katrin Pihl tõi välja, et valdkonna tööandjad on välistööjõu kaasamise suhtes valdavalt positiivselt meelestatud.

 

Chart,
       bar chart
       Description automatically generated

Joonis 1: Sotsialtöövaldkonna põhikutsealade kogu tööjõuvajaduse prognoos aastani 2030.

 

Suund töölt kooli

OSKA uuring näitas, et kõige suurem mure on hooldustöötajatega – praegune tasemeõppe koolituspakkumine ei kata tulevast tööjõuvajadust. Hooldustöötajaks õppijatest moodustavad suure osa inimesed, kes on selles ametis juba tööle asunud.  Seega ei ole kõik lõpetajad valdkonnale uus tööjõud.

Teiste sotsiaaltöö valdkonna ametialade osas oli tööjõuvajadus ja tasemeõppe koolituspakkumine tasakaalus.

Tasemeõppe kõrval on tähtis roll täienduskoolitustel. Nõudlus valdkonna täienduskoolitustele on sageli suurem kui pakkumine, mistõttu on koolitustele keeruline kohta saada. Uuringus juhitakse tähelepanu ka sellele, et täiendusõppe võimalustele puudub süsteemne lähenemine ning erakoolituste kvaliteedile ei tehta  piisavat järelevalvet.

Sotsiaaltöös vajalike oskuste rõhuasetus on mõnevõrra muutunud, mistõttu tuleks spetsialistide tasemel senisest enam koolitada õigusalaseid teadmisi ning oskustöötajate väljaõppes keskenduda rohkem tervisealastele teadmistele.

Riisalo kinnitas, et sotsiaalministeeriumil on eesmärk kehtestada sotsiaalvaldkonna teenustele standardid ning kvaliteedi tagamiseks teha järelevalvet ning auditeerimist. Selle tulemusena on KOVidel, teenuse osutajatel, teenuse kasutajatel, teenuse rahastajatel, järelevalveasutustel selge arusaam teenuse sisust ja kvaliteedist.

Sel aastal on sotsiaalministeeriumil plaanis sotsiaalvaldkonna tööjõudu puudutavate teemade paketis viia läbi palgauuring ja analüüsida, kuidas tõsta valdkonna mainet ja töötajate motivatsiooni. Samuti on kavas vaadata üle teiste riikide praktikad, sealhulgas analüüsida välistööjõu kasutamise võimalusi.

 

Uutest lahendustest saab tuge

Riiklikult on seatud eesmärk suurendada  lähiaastatel sotsiaaltöö valdkonnas uudsete tehnoloogiliste lahenduste osakaalu, sh laiendada kaugnõustmise, inimese tervisliku seisukorra seire võimalusi. 

„Sotsiaaltöö valdkonna infosüsteemid ja -tehnoloogilised tööriistad ei ole arenenud soovitud kiirusega, kuid huvi tehnoloogiliste vahendite kasutamise vastu on tõusmas, üha enam nähakse jätkuvat vajadust andmete ristkasutuse ja infosüsteemide omavahelise ühilduvuse järele,“ tõdes Riisalo. Ta lisas, et digikompetentsi arendamine ja valdkondade vaheline andmevahetus lihtsustaks tulevikus märgatavalt sotsiaalvaldkonnas toimetavate spetsialistide tööd.

OSKA uuringu järeldused ja ettepanekud sotsiaaltöö valdkonna tööjõuvajaduse katmiseks aastani 2030.

 • Suurendada kutseõppeasutustes õppekohtade arvu hooldustöötaja taseme- ja täiendusõppes.
 • Leida võimalusi sotsiaaltöö valdkonna töötajate töötingimuste parandamiseks, sh teenusesaajate arvu vähendamiseks töötaja kohta, töötasu tõstmiseks jne. Vaja on edendada töötajaid toetavaid teenuseid, sh supervisioon ja täiendav puhkus.
 • Välja tuleb töötada sotsiaalteenuste soovituslikud kvaliteedikriteeriumid, mis aitavad mõõta osutatavate teenuste kvaliteeti ja töötajate töökoormust.
 • Jätkuvalt tõsta kõrghariduse lõpetajate ja juba töötavate spetsialistide õigusalaste teadmiste, nõustamis-, huvikaitse-, võrgustikutöö- ja kogukonnatöö oskuste, traumateadlikkuse, puuete spetsiifika ning ligipääsetavuse alaste teadmiste ning digipädevuste taset.

OSKA sotsiaaltöö valdkonna uuringuga saab tutvuda SIIN.

OSKA uuringute koostamist korraldab SA Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

kutsekoda.ee

oska.kutsekoda.ee

2022. aasta tähtsamad muudatused sotsiaalministeeriumi valitsemisalas

TOETUSED JA HÜVITISED 

Rasedus- ja sünnituspuhkus muutub emapuhkuseks  

Rasedus- ja sünnituspuhkus nimetatakse 1. aprillist emapuhkuseks ning sünnitushüvitise asemel hakkab Sotsiaalkindlustusamet emadele maksma ema vanemahüvitist. Vanemapuhkusest ja -hüvitisest osa on mõeldud individuaalselt emale ja osa isale ning ülejäänud osa vanemate vahel jagamiseks. https://www.sm.ee/et/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-muudatused  

Lapsevanematel tekib võimalus kuni kaks kuud olla samal ajal kahekesi vanemapuhkusel ja saada mõlemal samal ajal vanemahüvitist. Sellisel juhul lüheneb vanemahüvitise maksmise koguperiood proportsionaalselt nende päevade võrra, mille eest vanemad said vanemahüvitist samal ajal. Enneaegselt sündinud laste vanematele ning kolmikute ja enamaarvuliste mitmike vanematele tehakse erisus ning vanemahüvitise maksmise koguperioodi ei vähendata rohkem kui 30 päeva. Sellega tagatakse neile peredele lapsega kodus olemise võimalus igal juhul kuni lapse vähemalt 18-kuuseks saamiseni. https://www.sm.ee/et/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-muudatused  

Jõustuvad paindlikumad võimalused kombineerida osakoormusega töötamist ja puhkamist ning vanemate hoolduskoormuse jaotamist. Lapsevanem saab edaspidi vanemahüvitist välja võtta ka kalendripäevade kaupa kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.  Seega saab vanem näiteks lapse kõrvalt töötamist osaliselt jätkata, jagades vanemahüvitise pikema perioodi peale, või saavad mõlemad vanemad vaheldumisi lapsega kodus olla. https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-muudatused 

Lapsepuhkust antakse edaspidi mõlemale vanemale eraldi ja lapsepõhiselt, millega laheneb lapsepuhkuse päevade kasutamise probleem kärgperedes. Mõlemale vanemale tekib oma individuaalne puhkuse ja hüvitise õigus, ühe lapse kohta on kummalgi võimalik kasutada tasustatud vanemapuhkust 10 päeva kuni lapse 14 aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni. Sellega koos tõuseb ka lapsepuhkuse tasu pooleni vanema keskmisest palgast. Üleminek uuele süsteemile toimub 1. aprillist. Puhkust on võimalik kasutada kas ühes osas või päevade kaupa. https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-muudatused 

Lapsendamispuhkuse ja -hüvitise saamise õiguse laieneb hoolduspere vanematele. Suureneb hoolduspere vanematele makstav toetus. Lapsendajapuhkuse ja lapsendaja vanemahüvitise tingimusi muudetakse nii, et puhkusele ja hüvitisele on õigus kõikidel lapsendajatel ja ka hoolduspere vanematel. Lapsendaja vanemahüvitis on 100% vanema varasemast sissetulekust. 70 päeva pikkust puhkust on võimalik kasutada kas ühes osas või päevade kaupa ja seda mõlema vanema või hoolduspere vanema vahel jagada. Lisaks suureneb seoses alampalga tõusuga ka hoolduspere vanematele makstava toetuse alammäär, mis on edaspidi 327 eurot kuus lapse kohta.  https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-muudatused 

Suuremat hambaravihüvitist hakkavad saama ka töötud ja toimetulekutoetuse saajad, tasuta hambaravi laieneb vähipatsientidele. Ortodontilist ravi võimaldatakse edaspidi ka 19-aastastele ja vanematele patsientidele, kellel on huule-suulaelõhe või muud näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud ja harvikhaigused, mis vajavad ravi hilisemas vanuses. Alla 19-aastastele on Eestis hambaravi jätkuvalt tasuta.  https://www.sm.ee/et/uudised/tulevast-aastast-saavad-korgendatud-maaras-hambaravihuvitist-ka-tootud-ja-toimetulekutoetuse    

Jätkub haiguspäevade varasem hüvitamine. Haiguspäevade varasem hüvitamine võimaldab inimestel juba esimeste sümptomite tekkimisel koju jääda, ilma et nad kaotaksid seetõttu oluliselt oma sissetulekutes. Kuni 2022. aasta lõpuni jätkub praegu kehtiv süsteem, mille kohaselt on esimene haiguspäev töötaja omavastutus, tööandja tasub teise kuni viienda päeva eest ja Eesti Haigekassa alates kuuendast haigestumise päevast. Samasugustel tingimustel saavad haiguslehel olles hüvitist ka nakatunute lähikontaktsed.   

https://www.sm.ee/et/uudised/haiguspaevade-varasem-huvitamine-jatkub-ka-jargmisel-aastal   

Töötasu alammäär tõuseb 654 euroni, tunnitasu 3,86 euroni. Tegemist on töötasuga, mille töötaja peab minimaalselt saama täistööajaga töötades. Töötasu alammäära tõus on 70 eurot, on viimase 10 aasta suurim. 

https://www.sm.ee/et/uudised/tootasu-alammaar-touseb-2022-aastal-654-euroni  

Suureneb ajutise töötamise (tööampsude) töötasu lubatud maksimumsuurus, mis võib  2022. aastal olla kuni 261,6 eurot kuus, ilma et selle arvelt väheneks töötuskindlustushüvitis.  

Suureneb ka töövõimetoetus, aga selle täpne suurus selgub alles I kvartali lõpus, kui toimub sotsiaalmaksuga indekseerimine. 

Tõusevad vanadus- ja rahvapension, samuti üksi elava pensionäri toetus 

1. aprilli indekseerimisega tõuseb pension ca 38 euro võrra, mis teeb keskmise vanaduspensioni suuruseks 591 eurot.  Tõuseb ka üksi elava pensioniäri toetus seniselt 115 eurolt 200 euroni. Seda makstakse oktoobris neile pensionäridele, kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ja kelle igakuine kättesaadav pension on väiksem kui 1,2 kordne Statistikaameti avaldatav Eesti keskmine vanaduspension, mis 2022. aastal on 669 eurot. https://www.sm.ee/et/uudised/valitsus-kinnitas-erakorralise-pensionitousu-2023-aastaks  

Alates 1. maist on kavas käivitada vaktsiinikindlustus

Sotsiaalministeeriumis valmis eelnõu, millega on kavas käivitada patsiendi- ja vaktsiinikindlustus.  Vaktsiinikindlustus on toeks inimesele, kellel on vaktsineerimise järel esinenud haruldane, kuid tõsine kõrvaltoime. Loodava süsteemi eesmärk on julgustada inimesi vaktsineerima, kaitstes seeläbi ennast ja teisi ohtlike nakkushaiguste eest. Esimeses etapid on kavas hüvitada tagasiulatuvalt COVID-19 vaktsiinide põhjustatud kahjujuhtumid. Kui Riigikogu jõuab seaduse õigeaegselt vastu võtta, käivitub tuleva aasta 1. mail vaktsiinikindlustus. 
https://www.sm.ee/et/uudised/patsiendi-ja-vaktsiinikindlustuse-eelnou-sai-valmis  

 

UUED JA PAREMAD TEENUSED 

Töötajad saavad õiguse taotleda paindlikke töö- ja eraeluga seotud tingimusi. Alates 1. aprillist saavad kõik töötajad õiguse küsida tööandjalt töö- ja pereelu ühitamise võimalusi. Töötaja taotlusele peab tööandja mõistliku aja jooksul reageerima. See, et töötaja taotleb töö- ja pereelu ühitamise võimalusi ei tohi anda alust temaga töösuhte lõpetamiseks.  
https://www.sm.ee/et/uudised/euroopa-liidu-noukogu-vottis-vastu-direktiivid-tootingimuste-suurema-labipaistvuse-ning-too  

Riik hakkab tulevast aastast rahastama mitmeid uusi tervishoiuteenuseid, meditsiiniseadmeid ja ravimeid. Riskirühmadele hakatakse hüvitama ka COVID-19 suukaudseid ravimeid koduseks raviks 

·        Diagnoosimis- ja ravivõimalused paranevad nii onkoloogias, hematoloogias, neuroloogias, kardioloogias, kirurgias, uroloogias, depressiooniravis kui ka haavaravis. https://www.sm.ee/et/uudised/riik-hakkab-tulevast-aastast-rahastama-mitmeid-uusi-tervishoiuteenuseid  

·        Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu täieneb tulevast aastast 566 uue meditsiiniseadmega. Lisaks muutuvad vajalikud seadmed paljudele inimestele ka rahaliselt kättesaadavamaks, kuna mitmete tooterühmade hüvitamine tõuseb 90%ni piirhinnast. Märkimisväärselt paraneb diabeetikutele veresuhkru kontrolliks vajalike meditsiiniseadmete kättesaadavus. https://www.sm.ee/et/uudised/uuest-aastast-paraneb-abivahendite-ning-meditsiiniseadmete-kattesaadavus  

·        Seoses uute haigla- ja retseptiravimite lisamisega soodusravimite loetellu paraneb ravimite kättesaadavus ning arstide ja patsientide valikuvõimalus leida soodsam ja sobivaim raviviis. 100% hüvitatavate ravimite loetellu lisanduvad COVID-19 ravimid riskirühma patsientidele. https://haigekassa.ee/uudised/jaanuarist-huvitab-haigekassa-mitmeid-uusi-ravimeid ja https://www.sm.ee/et/uudised/valitsus-toetas-covid-19-ravimite-soetamist  

Haiglates tekib võimalus valmistada ja kasutada erandkorras uudseid ravimeid 

Jaanuaris jõustub nn ravimivalmistamise haiglaerand, millega haiglatel tekib võimalus valmistada ja kasutada erandkorras uudseid ravimeid. Haiglaerand on uudse ravimi erandkorras valmistamine ja kasutamine Eestis eriarsti individuaalse tellimuse alusel ja kutsealasel vastutusel konkreetse patsiendi raviks haiglas. Haiglaerandi korras võib ravimit valmistada, kui patsiendi senised ravivõimalused on ammendunud, ravimi kasutamine on meditsiiniliselt põhjendatud ning ravimi kohta on olemas piisavalt teadusandmeid, mis lubavad eeldada, et ravimist saadav kasu ületab ravimi kasutamisega kaasnevad riskid. Muudatus võimaldab pakkuda patsientidele ravivõimalusi, mis ei olnud seni kättesaadavad.  https://www.sm.ee/et/uudised/valitsus-algatas-ravimite-kliiniliste-uuringutega-seotud-ravimiseaduse-muudatused   

Tervise Arengu Instituut hakkab katsetama laste tervisliku eluviisi kujundamise teaduspõhist  sekkumisprogrammi Seikluste Laegas 

Seikluste Laegas on laste tervisliku eluviisi kujundamise teaduspõhine sekkumisprogramm, kuhu kaasatakse lapsevanemaid. See on suunatud 4-6-aastaste laste tervislike toitumis-ja liikumisharjumuste kujundamisele. Seikluste Laegas aitab lasteaia tegevusse järjepidevalt ja mõtestatult põimida nelja käitumisharjumust: tervislikku toitumist, vee joomist, piisavat liikumist ja istumisaja vähendamist. 2022/2023 õppeaastal on kavas katsetada sekkumisprogrammi kuni kümnes lasteaias.  

Omavalitsused saavad kohustuse elanike andmete uuendamiseks 14 päeva jooksul, mis võimaldab muuta täisautomaatseks üksielava pensionäri toetuse maksmise ning kaotaks iga-aastase kohustuse hooldekodu elanikel oma elukoha tõendi esitamiseks. 

Aasta jooksul jõustuvad sotsiaalhoolekande seaduse muudatused võimaldavad lõplikult automatiseerida üksi elava pensionäri toetuse väljamaksmise ning lõpetada hooldekodus elavatelt inimestelt iga-aastaselt tõendi küsimise hooldekodus elamise kohta. Selleks viiakse sisse sotsiaalkindlustuse infosüsteemi nõue, mille kohaselt peavad KOV-d esitama seal elavate inimeste andmeid 14 päeva jooksul seal elama asumisest või sealt lahkumisest. 

Alates 1. septembrist hakkab sotsiaalkindlustusamet pakkuma riiklikku perelepituse teenust, mis võimaldab lahku läinud või lahku minevatel vanematel jõuda oma lapse edasise elukorralduse osas kokkuleppele. Perelepituses on võimalik kokku leppida, kuidas toimub lapse ja vanemate suhtlemine pärast lahkuminekut ning leppida kokku lapse ülalpidamises. Lisaks suunatakse edaspidi üldjuhul kõik lapsevanemad, kes esitavad kohtusse avalduse lapsega suhtlemise korra määramiseks, perelepitusse. Perelepitusse ei saa kohustuslikus korras suunata peresid, kus on esinenud lähisuhtevägivalda, küll aga on spetsiaalse väljaõppega perelepitajad valmis ka selliseid peresid vastu võtma, kui pere seda soovib. Riiklik perelepitusteenus on tasuta. https://www.sm.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-riikliku-perelepitussusteemi-loomise  

Väärkoheldud laste paremaks abistamiseks avatakse Lastemaja ka Lääne-Eestis  

Aasta teisel poolel avab sotsiaalkindlustusamet Lääne-Eestis lastemaja

Lastemaja on lapsesõbralik koht seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks, kus lapse heaolu nimel tegutsevad koos erinevad spetsialistid nagu lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, arst, psühholoog jt. Praegu asuvad lastemajad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis, kuid abi saavad vajaduse korral kõik lapsed elukohast sõltumata.  
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/lastekaitse/lastemaja  

 

Punktkiri toetab pimedaid inimesi

Eesti Pimedate Raamatukogu pressiteadet:

Täna, 4. jaanuaril, rahvusvahelise pimedate kirja looja Louis Braille 213. sünniaastapäeval, märgitakse ülemaailmset punktkirjapäeva.

Punktkiri on sõrmedega loetav reljeefsetest punktikombinatsioonidest kiri, mida selle looja nime järgi nimetatakse ka Braille kirjaks. Louis Braille töötas punktkirja välja 1825. aastal ja pimedate eestlasteni jõudis see 19. sajandi viimasel veerandil. Helisalvestustehnika ja arvutite ning nutiseadmete arengu tõttu on nüüdseks punktkirja osa info edastamisel vähenenud, kuid ei ole kadunud. Punktkirjas raamatuid loetakse vähem, kuid selles kirjas info kasutamine muudes valdkondades on laienenud.

Riigi peamine punktkirjas raamatute valmistaja ja laenutaja on Eesti Hoiuraamatukogu osakonnana tegutsev Eesti Pimedate Raamatukogu. Kuna niisuguste raamatute peamised lugejad on lapsed, valmistati mullu punktkirjas just neile mõeldud raamatuid – jutustusi ning jutu- ja luulekogusid. Lugejateni jõudsid punktkirjas Timo Parvela „Ella ja Samppa vägiteod“, Aino Perviku „Paula sõidab kevadet vaatama“, Juhani Püttsepa „On kuu kui kuldne laev“, Piret Raua „Mina, emme ja meie igasugused sõbrad“, Leelo Tungla „Pool koera“, Jaanus Vaiksoo „Nõiutud pulmarong“ ning Aidi Valliku „Imelood“. Täisealistele lugejatele valmistati Eesti Pimedate Raamatukogus punktkirjas Eesti Pimedate Liidu ajakiri Valguse Kaja. 

Populaarseim punktkirjas väljaanne oli 2022. aasta kalender, mida trükiti 60 eksemplari. Praegusel ajal hakkavad pimedad õpilased pärast põhikooli enam heliraamatuid kuulama ja kõnesünteesitarkvara abil arvutist tekste lugema. Koolis hästi omandatud punktkirjaoskus on edaspidi abiks aga ka muudes valdkondades ja toetab pimedaid inimesi kogu elu. Aastakümneid tagasi nägemise kaotanud inimeste sõnul loevad nad punktkirjas raamatuid lisaks elamuse saamisele ka selleks, et õigekirja mitte unustada.

Punktkirjas tähistusi võib leida ravimipakenditel ja liftinuppude juures. Mullu andis Omniva välja Eesti Pimedate Liidu 100. aastapäevale pühendatud haruldase postmargi, millel hind trükitud ka punktkirjas. Keskkonnaameti tellimusel valmisid loodust tutvustavad õppevahendite kogud Meeltemätas, milles olevatel näidistel on nii tava- kui ka punktkirjas tekstid. Itella lisas Smartposti uutele pakiautomaatidele punktkirjas tähised – et ka pime inimene võiks paki nägija abita kätte saada. Eesti Ajaloomuuseumi monumentide pargis ja Eesti Rahva Muuseumi näitusel „Kaasav ELU“ on samuti punktkirjas selgitused. Pöide Pruulikoda lisas oma populaarseima õlle sildile punktkirja.

Eestis märgiti ülemaailmset punktkirjapäeva esmakordselt 4. jaanuaril 2004.

Fotonäitus “Puue ei ole alati silmaga nähtav”

Ülemaailmsel puuetega inimeste päeval avatakse Telliskivi Loomelinnakus ligipääsetav fotonäitus “Puue ei ole alati silmaga nähtav”

Pressiteade

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) pöörab ülemaailmse puuetega inimeste päeval tähelepanu asjaolule, et puue või elumuutev krooniline haigus ei pruugi kõrvaltvaatajale alati välja paista. EPIKoda kutsub kõiki huvilisi tutvuma ligipääsetava fotonäitusega “Puue ei ole alati silmaga nähtav”, mis avatakse 3. detsembril Tallinna Telliskivi Loomelinnaku Kolme Puu galeriis. 

“Meie fotonäitus räägib päris inimestest, pannes puude uude valgusesse. Me ei märka tihtipeale, kui palju inimesi meie ümber peab igapäevaselt pingutama ja ületama oma puude või terviseprobleemidega seotud takistusi, sest välimusest ei tule see kuidagi välja,“ ütles EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm. „Soovime lõhkuda ajale jalgu jäänud stereotüüpe ja näidata, et koos varjatud terviseprobleemide ja puuetega inimestega on ühiskonnas palju rohkem neid, kelle erivajadustega me peame igapäevaselt arvestama,“ lisas ta.

Fotonäitusest võtab osa 14 puuetega inimeste võrgustiku esindajat, kes räägivad avatult nii kogelusest, fibromüalgiast, kurtusest kui ka teistest kroonilistest haigustest või erivajadustest. Näituse avab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo 3. detsembril kell 13 Telliskivi Loomelinnaku Kolme Puu galeriis (laste mänguplatsi kõrval). Avamisele on oodatud kõik huvilised, kohapeal on tagatud viipekeeletõlge ja fotode kirjeldustõlge. 

Fotode autor on Ken Mürk. “Teema on natukene südamelähedane: olen ise vähemalt poole elust reumahaige olnud ning umbes sama kaua ka sügava depressiooni ning ärevushäiretega maid jaganud,” ütles Ken Mürk. “Ehk võiksin kuuluda ka ise pildistatavate hulka. Loodan südamest, et antud näitus suudab anda väikese panuse inimeste teadlikkuse suurendamisse erinevate haiguste osas, millega on silmitsi vägagi suur hulk meie ühiskonnast.”

Alates 3. detsembrist on võimalik näitusega tutvuda veebilehel https://epikoda.ee/varjatud . Ligipääsetavuse huvides on iga foto varustatud detailse tekstilise kirjeldusega ning iga inimese lugu on tõlgitud eesti viipekeelde. 

Fotonäitus jääb avatuks kuni 9. jaanuarini 2022.

Avamisüritus Facebookis: https://fb.me/e/53AD4lE4v

Ülemaailmset puuetega inimeste päeva tähistatakse ÜRO algatusel alates 1992. aastast iga aasta 3. detsembril.

EPIKojast

EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoja võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 5 toetajaliiget. Kokku esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni üle Eesti.

Lisainfo

Vladislav Veližanin

Peaspetsialist

E-post: vladislav.velizanin@epikoda.ee

2021. aasta Valge Lindi auhinna saab advokaat Ene Ahas

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua 2021. aasta Valge Lindi auhinna saab advokaat Ene Ahas, kes on läbi aastate nii advokaadi, koolitaja kui vanemlusnõustaja rollis aidanud leida vägivallast väljapääsu väga paljudel peredel ja loonud turvalisust nii emadele kui lastele. 

Ene Ahas on olnud Eesti Naisteühenduste Ümarlauale usaldusväärseks ja vastutulelikuks koostööpartneriks, kellelt küsida nõu perekonnaõigust ja lähisuhtevägivalda puudutavates küsimustes. 

Lisaks õigusalasele kompetentsile on Ene Ahas omandanud ka suurepärased teadmised ja praktilised oskused psühhosotsiaalseks tööks. 

Viimase aasta jooksul oleme üheskoos seisnud selle eest, et riiklikule perelepitusteenusele lisanduks kõigi osapoolte jaoks turvaline kohtuväline erimenetlus, mille käigus saaks vanemluskokkulepped sõlmitud ka neis peredes, kus vanemate vahel on esinenud vägivalda. 

Tavapärane perelepitus sellistel juhtudel kindlasti ei sobi, sest osapooled on ebavõrdsel positsioonil. Laste elukorralduse küsimustes tuleb aga kiiresti lahendused leida. Sellise uue teenuse arendamisel on Ene pikaajalised praktilised kogemused advokaadi ja vanemlusnõustajana asendamatud. 

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud annab alates 2004. aastast Valge Lindi auhinna välja igal aastal 25. novembril, kui ülemaailmselt tähistatakse naistevastase vägivalla vastast päeva. Auhind antakse välja üksikisikule või organisatsioonile, mis möödunud aasta/aastate jooksul on kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks.

Valge Lindi auhinna on eelnevatel aastatel pälvinud:

2004    Joosep Kaasik Lääne Politseiprefektuuri korrakaitse osakkonna politseidirektor

2005    Põhja-Tallinna Valitsus

2006    Tartu Naiste Varjupaik

2007    Ene Augasmägi Tapa Vallavalitsuse sotsiaalnõunik

2008    Jõhvi Vallavolikogu

2009    Kadri Ibrus, Eesti Päevalehe ajakirjanik

2010    ETV saate Jõulutunnel tegijad

2011    Eesti Vabariigi Justiitsministeerium

2012    Raul Heido, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör

2013    Kati Arumäe, Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitseosakonna juhtivkorrakaitseametnik ja Kerli Palu, Keskkriminaalpolitsei juhtivkriminaalametnik

2014    Helen Sööl, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialist

2015    Kait Sinisalu, Eesti Naiste Varjupaikade Liidu psühhoterapeut

2016    Eesti Naiste Varjupaikade Liit

2017    Leili Mutso, Läänemaa Naiste Tugikeskuse juhataja

2018    Urmas Reinsalu, justiitsminister

2019    Kadri Soo, Tartu Ülikooli õppejõud

2020    Kätlin Konstabel, psühholoog ja pereterapeut

Päästeameti toetusel ilmunud videod näitavad, kuidas puudega inimest ohuolukorras aidata

Eesti Puuetega Inimeste Koda avaldas ülevaatlikud õppevideod enim levinud puudeliikide kohta, mis on mõeldud päästjatele, politseinikele aga ka laiemale avalikkusele. Koostöös Päästeametiga valmis projekt “Ennetus ja erivajadus”, mille eesmärk on näidata, kuidas arvestada erinevate erivajadustega ohtlikes olukordades. 

Kokku on saadaval 4 kuni seitsme minutilist õppevideot nägemis-, kuulmis-, (sh vaegkuulmine ja kurtus), intellekti- ning liikumispuude kohta. 

“See on mitmete konsultatsioonide ja ajurünnakute lõpptulemus, kus lühikese aja jooksul räägime meist paljusid puudutavatest erivajadustest ja seda eluliste olukordade näitel,” ütles Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist Vladislav Veližanin. “Toome videotes välja nii taustainfot puudeliikide kohta kui ka lihtsaid ja praktilisi soovitusi, mis aitavad meil olla üksteise vastu empaatilisemad ning ennetada võimalikke õnnetusjuhtumeid seoses puuetega inimestega,” lisas ta.

Kõik Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt valminud videod on tehtud võimalikult ligipääsetavateks: videod on varustatud nii subtiitrite kui ka viipekeeletõlgega, ekraanis toimuvad peamised sündmused kirjeldatakse häälega.

Videod võib vaadata lehelt https://epikoda.ee/ennetus

või otse EPIKoja YouTube kanalist https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ-tVB1v8yk_G6hLykMfJ6439qmTNKrBz

 

EPIKojast

Eesti Puuetega Inimeste Koja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoja võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 5 toetajaliiget. Kokku esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni üle Eesti.

ENUTi naiste ettevõtluse konverents 19.11.2021.

19. novembril toimub Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse poolt korraldatav Naiste ettevõtluse konverents 2021 – sõna saavad ka puuetega naised!

Konverents toimub 19. novembril kell 11 – 15.30 Ministeeriumide ühishoones, Suur-Ameerika 1, Tallinn ja virtuaalselt.

Seekordse, järjekorras viienda, konverentsi eesmärgiks on esile tõsta ja tunnustada naisi, kes tegutsevad nö mittenaiselikes valdkondades nagu tehnoloogia ja innovatsioon kui ka naisi, kes hoolimata nende elu kõiki aspekte mõjutavast erivajadusest on ometi valinud ettevõtja raske missiooni.

Konverentsi päevakava: Naiste ettevõtluse konverents 2021 – Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ENUT

Pane tähele! Kell 14.00-15.15 toimuval paneeldiskussioonil “Piire ületades” osalevad puuetega naised-ettevõtjad: Jaanika Eller – pimemassöör, FIE; Külliki Bode – Kuulmisbuss, Eesti Vaegkuuljate Liit; Ingrid Põldemaa – konsultant, jurist, Reumafoorum, Eesti Reumaliit; Mare Abner – MTÜ Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit, asutaja; Merike Freienthal – Kodutare käsitöökeskus, juhataja. Arutelu juhib: Aet Kull, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor turunduse erialajuht, ärimentor ja ettevõtja.

Konverentsile parema ligipääsetavuse tagamiseks kasutame sel korral ka kirjutustõlget, tagatud on ligipääs ka vaegliikujatele. Konverentsil saab kohapeal osaleda vaid kehtiva vaktsineerimis- või läbipõdemistõendi alusel, mida kontrollitakse. Võimalus silmast silma kokku saada on viiruse erinõuete tõttu ainult kuni 60 osalejal (1/3 saali mahutavusest). Konverentsi ajal on rangelt soovituslik kanda meditsiinilist maski.

REGISTREERU

 

 

Puudega naine & perekonnaõigus. Tasuta koolitus 16.11.2021 kell 11.00

Kutsume Sind osalema erivajadusega naistele mõeldud koolitussarjas ja kogemuskohvikus. Meie kolmas kokkusaamine toimub 16. novembril kell 11.00 Eesti Puuetega Inimeste Kojas. Sellel korral räägime perekonnaõigusest. Meid külastavad jurist KAILI-HELINA KOLTS ning feministist poliitik MARIANNE MIKKO.
Loengus annab Kaili-Helina Kolts ülevaate perekonnaõigusest ning toob näiteid tuginedes oma praktikale. Hiljuti ilmus Marianne Mikko sulest esseekogumik “Naise koht”, sestap otsime kogemuskohvikus koos vastuseid küsimusele “Kellele kuulub naise keha?”
 
PÄEVAKAVA
11:00-11:30 Saabumine ja tervituskohv
11:30-12:00 Projekti tutvustus ja sissejuhatus puuetega naiste inimõigustesse
12:00-14:00 Moodul III, loenguosa, perekonnaõigus
14.00-15:00 Kohvipaus
15:00-17:00 Feministist poliitik Marianne Mikko “Kellele kuulub naise keha?”
17:00-17:30 Ühine küsitluste täitmine, kohvipaus
17:30-18:00 Tunnistused, tänusõnad, kojuminek
Päeva modereerib Helpificust KRISTINA AMOR.
NB! Koolitus on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine. KOHTADE ARV ON PIIRATUD!
NB! Koolitusel osalemiseks palume registreeruda telefonil 5660 4642 või alljärgneva lingi kaudu https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeVYexkOfTvIb…/viewform
Kui Sul on küsimusi, siis palun helista julgesti 5660 4642 või saada e-kiri aadressile kristina.amor@helpific.com.
 
LEKTORITE LÜHITUTVUSTUS:
Kaili-Helina Kolts on väikeettevõtja, kes töötab igapäevaselt juristina. Ta esindab kliente kohtus ja teistes ametiasutustes põhiliselt tsiviil- ja haldusasjades. “Minus on üsna kõrge õigluse janu ning mulle meeldib õigus ja õiglus,” ütleb Kaili-Helina.
Loengus annab ta ülevaate perekonnaõigusest ning toob näiteid tuginedes oma praktikale. “Soovin julgustada naisi abi küsima ja selgitusi saama. Kindlasti juhatan kätte mõned kohad veebis, kus naised saavad tutvuda oma õigustega.”
Marianne Mikko on feministist poliitik, kelle teeneks võib pidada Eestis naiste õiguste eest seismist. Ta on kirjutanud hulgaliselt nii artikleid kui ka raamatuid. Hiljuti ilmus tema sulest esseekogumik “Naise koht”, kus muuhulgas on üks peatükk pühendatud naise kehale.
 
Koolitussari “Õigusteadlik puudega naine” koosneb kokku kümnest moodulist. Koolitus on osalejatele tasuta ning hüvitame ka transpordikulutused koolitusel osalemiseks. Kui vajad tõlki (viipekeel, vene keel vms), palume meid sellest aegsasti teavitada. Kõigile lõpetajatele garanteerime koolituste läbimist tõendava tunnistuse ja tänutäheks isikliku panuse eest ka üllatuse! Koolitussari viiakse läbi Avatud Eesti Fondi projekti „Mitte midagi puuetega naistele puuetega naisteta!“ raames. Projekti koduleht: https://neurofibromatoos.ee/naine/
 
COVID-19 MEELESPEA:
* Palume Sul käituda vastustundlikult ning jääda koju, kui tunned end tõbisena.
* Tagame Sulle kohapeal maskid ja desinfitseerivad vahendid. Palume neid kindlasti kasutada.
* Hoiame osalejate arvu piiratuna ning ruumipaigutuse hajutatuna.